TÀI LIỆU ADVANCED

Tài liệu Advanced
  • English unlimited C1
  • Expert on IELTS 7-8-9-10
  • Cambridge common mistakes at IELTS Advanced
  • Complete IELTS Bands 6.5-7.5

https://drive.google.com/drive/folders/13yKVhszkO7IYbwk8hpoJKIDbzgLPJnaN

https://drive.google.com/drive/folders/10JxBEK4xAcmSbYYXEVFxAjYEsTczsI4j

https://drive.google.com/file/d/18wvHnOeqw-65GHHy6e0Vz5VUg_fgHhlN/view?usp=share_link

https://media.dolenglish.vn/PUBLIC/MEDIA/Complete_IELTS_Band_6_5_7_5_977eca59a8.pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *