TÀI LIỆU VỀ NGỮ PHÁP

Tài liệu ôn ngữ pháp tiếng Anh IELTS
 1. Ngữ pháp
 • Basic
 • Cambridge Grammar for IELTS
 • IELTS Language practice – English grammar and vocabulary
 • Oxford practice grammar basic
 • Essential Grammar in Use
 • Intermediate
 • Oxford practice grammar Intermediate
 • English grammar in use Intermediate
 • Advanced
 • Advanced Grammar in Use: Cambridge
 • Grammar and vocabulary for advanced: Cambridge
 • Oxford practice grammar Advanced

Link:

https://drive.google.com/drive/folders/1ZKRl39nBpplJGdKyt2V7OQSeBUupbYuT

https://drive.google.com/file/d/1jEQFOy8w1mqfbPnpwQ0K5xIyQXQmtORq/view

https://drive.google.com/file/d/1R8N0HCS0KI-vq39aJDQRYsHMTLbanHvH/view

https://drive.google.com/drive/folders/1OsWnFFDefv3rko2vT15Ne25_pznJvIVf

https://drive.google.com/drive/folders/1BVkUPkHl1_CF50bduSyycZl2JiJiwKao

https://drive.google.com/drive/folders/1vOQ6IFXMC-ijJw67EGNc2pyCLirTEUmO

https://www.fshare.vn/file/UPTNJJPP48JN?token=1684397589

https://drive.google.com/file/d/1NsipC2956PaPPQ2bX41k0N_lYbnQtNX2/view

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *