Những câu nói tiếng Anh hay về bản thân

Những câu nói hay tiếng Anh về bản thân - The English Mentor - TEM

Bạn có bao giờ cảm thấy mất đi sự tự tin vào bản thân? Đôi khi, chỉ cần một câu nói động viên nhỏ cũng có thể thay đổi tất cả. Dưới đây là danh sách những câu nói tiếng Anh hay về bản thân mà bạn có thể sử dụng để tăng cường tinh thần và động lực của mình. Đồng thời từ những câu nói hay này bạn có thể học thêm được nhiều từ vựng.

 1. “Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle.” – Christian D. Larson. Dám tin vào bản thân và tất cả những gì bạn có. Hãy biết rằng có một điều gì đó bên trong bạn lớn hơn bất kỳ khó khăn nào.
 2. “You are never too old to set another goal or to dream a new dream.” – C.S. Lewis. Bạn không bao giờ quá già để đặt ra mục tiêu mới hoặc mơ ước một giấc mơ mới.
 3. “The only person you should try to be better than is the person you were yesterday.” – Unknown. Người duy nhất mà bạn nên cố gắng vượt qua là chính bạn hôm qua.
 4. “You are enough just as you are.” – Meghan Markle. Bạn là đủ tốt chỉ với chính mình.
 5. “In the middle of every difficulty lies opportunity.” – Albert Einstein. Giữa mọi khó khăn đều có cơ hội.
 6. “You have within you right now, everything you need to deal with whatever the world can throw at you.” – Brian Tracy. Bạn đã có trong mình ngay lúc này, mọi thứ bạn cần để đối mặt với mọi điều mà thế giới có thể ném vào bạn.
 7. “You are the captain of your own ship; don’t let anyone else take the wheel.” – Oprah Winfrey. Bạn là thuyền trưởng của tàu của mình, đừng để bất kỳ ai khác nắm bánh lái.
 8. “Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it.” – Charles R. Swindoll. Cuộc sống là 10% những gì xảy ra với chúng ta và 90% cách chúng ta phản ứng với nó.
 9. “You are never too old to set another goal or to dream a new dream.” – Les Brown. Bạn không bao giờ quá già để đặt ra mục tiêu mới hoặc mơ ước một giấc mơ mới.
 10. “The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today.” – Franklin D. Roosevelt. Giới hạn duy nhất đối với việc thực hiện ngày mai chính là nghi ngờ của chúng ta ngày hôm nay.
 11. “You are never too old to reinvent yourself.” – Steve Harvey. Bạn không bao giờ quá già để tự đổi mới bản thân.
 12. “You have to expect things of yourself before you can do them.” – Michael Jordan. Bạn phải kỳ vọng vào bản thân trước khi bạn có thể làm được chúng.
 13. “Your time is limited, don’t waste it living someone else’s life.” – Steve Jobs. Thời gian của bạn có hạn, đừng lãng phí nó bằng cách sống cuộc đời của người khác.
 14. “The way to get started is to quit talking and begin doing.” – Walt Disney. Cách để bắt đầu là dừng việc nói chuyện và bắt đầu thực hiện.
 15. “Don’t watch the clock; do what it does. Keep going.” – Sam Levenson. Đừng nhìn vào đồng hồ; hãy làm điều mà nó đang làm. Tiếp tục đi.
 16. “The only way to do great work is to love what you do.” – Steve Jobs. Cách duy nhất để làm công việc tuyệt vời là yêu thích những gì bạn đang làm.
 17. “You are the master of your destiny. You can influence, direct and control your own environment.” – Napoleon Hill. Bạn là chủ nhân của số phận của mình. Bạn có thể ảnh hưởng, chỉ đạo và kiểm soát môi trường của mình.
 18. “The best way to predict the future is to invent it.” – Alan Kay. Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tự mình tạo ra nó.
 19. “If you don’t value your time, neither will others. Stop giving away your time and talents. Value what you know and start charging for it.” – Kim Garst. Nếu bạn không đánh giá cao thời gian của mình, người khác cũng sẽ không. Hãy dừng việc hiến tặng thời gian và tài năng của bạn. Hãy đánh giá cao những gì bạn biết và bắt đầu thu phí cho nó.
 20. “The biggest risk is not taking any risk. In a world that’s changing quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risks.” – Mark Zuckerberg. Mối nguy lớn nhất là không mạo hiểm. Trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, chiến lược duy nhất chắc chắn sẽ thất bại là không mạo hiểm.

Nhớ rằng, những câu nói tiếng Anh hay về bản thân này chỉ có ý nghĩa khi bạn thực sự tin vào chúng và áp dụng chúng vào cuộc sống.


Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *