Cấu trúc câu trong tiếng Anh đầy đủ từ A – Z

Cấu trúc câu trong tiếng Anh đầy đủ từ a-z

Cấu trúc câu là một phần quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh, giúp bạn sắp xếp các từ và cụm từ một cách hợp lý để truyền đạt ý nghĩa một cách chính xác và rõ ràng. Việc nắm vững các cấu trúc câu cơ bản sẽ giúp bạn cải thiện khả năng nói và viết tiếng Anh của mình, đồng thời cũng giúp bạn hiểu rõ hơn các văn bản tiếng Anh. Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về các loại câu và cấu trúc câu trong tiếng Anh đầy đủ từ A – Z để bạn có thể nắm vững và ứng dụng vào thực hành.

1. Các thành phần chính của một câu tiếng Anh

Một câu tiếng Anh thường bao gồm các thành phần sau:

Chủ ngữ (Subject)

Chủ ngữ là người hoặc vật thực hiện hành động trong câu.

 • Chủ ngữ thường đứng trước động từ.
 • Chủ ngữ có thể là danh từ, đại từ hoặc cụm danh từ.

Ví dụ:

 • John writes poems.
 • He loves her so much.
 • The black dog ran very fast.

Động từ (Verb)

Động từ thể hiện hành động hoặc trạng thái của chủ ngữ.

 • Động từ chia theo người, số, thì, thể của chủ ngữ.
 • Có động từ chính và động từ phụ.

Ví dụ:

 • Mary is cooking in the kitchen now.
 • They have eaten dinner already.
 • She was watching TV when I came.

Bổ ngữ (Object)

Bổ ngữ là người hoặc vật chịu tác động của động từ.

 • Bổ ngữ thường đứng sau động từ.
 • Bổ ngữ có thể là danh từ, đại từ hoặc cụm danh từ.

Ví dụ:

 • Mary loves her family.
 • He gave me a nice present.
 • The teacher corrected those exercises.

Trạng ngữ (Adverb)

Trạng ngữ dùng để bổ sung thêm thông tin cho động từ, bao gồm:

 • Trạng ngữ chỉ thời gian (yesterday, tomorrow, now…)
 • Trạng ngữ chỉ nơi chốn (here, there, upstairs…)
 • Trạng ngữ chỉ cách thức (quickly, badly, well…)
 • Trạng ngữ chỉ mức độ (very, quite, too…)

Ví dụ:

 • She sings beautifully.
 • I accidentally deleted the file.
 • He ran very fast yesterday.

Như vậy, các thành phần chính của câu giúp xác định rõ ràng ai làm gì, khi nào, ở đâu và như thế nào. Việc nhận biết các thành phần này sẽ giúp bạn phân tích và hiểu rõ câu hơn.

2. Các loại câu trong tiếng Anh

Có 4 loại câu chính trong tiếng Anh:

2.1. Câu trần thuật

 • Là câu kể lại một sự việc, thông tin.
 • Có thể ở thể khẳng định, phủ định hoặc nghi vấn.

Ví dụ:

 • It is raining outside.
 • He doesn’t like seafood.
 • Is she coming to the party?

2.2. Câu hỏi

 • Dùng để hỏi thông tin chưa biết.
 • Thường đảo ngữ từ hoặc dùng các từ hỏi như: what, why, when, where, who, how…

Ví dụ:

 • Where are you going?
 • How many people are there in your family?
 • Why didn’t you call me yesterday?

2.3. Câu cầu khiến

 • Dùng để ra lệnh, đề nghị, yêu cầu ai đó làm gì đó.
 • Thường ở dạng mệnh lệnh.

Ví dụ:

 • Sit down please.
 • Don’t be late for school.
 • Could you help me with this?

2.4. Câu cảm thán

 • Thể hiện cảm xúc mạnh mẽ của người nói.
 • Thường có các từ ngắt câu ở đầu như Oh, Wow, Ouch, Yuck…

Ví dụ:

 • Wow, this food is so delicious!
 • Ouch, I just got stung by a bee!

Như vậy, tùy theo mục đích giao tiếp mà bạn lựa chọn các loại câu phù hợp để diễn đạt ý tưởng rõ ràng và hiệu quả.

3. Các cấu trúc câu cơ bản trong tiếng Anh

3.1. Cấu trúc câu đơn

Là câu chỉ có một mệnh đề, bao gồm chủ ngữ – động từ – bổ ngữ.

Ví dụ:

 • Mary brings me flowers every day.
 • Tom likes playing football.
 • I have seen that movie.

3.2. Cấu trúc câu phức

Là câu có nhiều mệnh đề, bao gồm mệnh đề chính và mệnh đề phụ.

 • Mệnh đề phụ được nối với mệnh đề chính bằng các liên từ: when, while, because, although, since, unless, if…

Ví dụ:

 • Mary was late because her car broke down.
 • I will lend you my book if you promise to return it soon.
 • He went jogging in the park while his wife was cooking breakfast.

3.3. Cấu trúc câu tồn tại có/không có

Sử dụng các động từ có nghĩa tồn tại như be, exist, have… để thể hiện sự có mặt hoặc không có mặt của một người/vật.

Ví dụ:

 • There is a dog in the yard.
 • There are no eggs left in the fridge.
 • A large tree exists in front of my house.

4. Các cấu trúc câu nâng cao trong tiếng Anh

4.1. Cấu trúc câu bị động

Chủ ngữ không phải là người thực hiện mà là người chịu tác động của hành động.

Công thức:

 • Chủ ngữ + to be (is/am/are) + past participle của động từ + by tác nhân

Ví dụ:

 • The house was designed by a famous architect.
 • A new computer has been bought by the boss.

4.2. Cấu trúc câu điều kiện

Diễn tả một điều kiện giả định và kết quả xảy ra khi điều kiện đó thỏa mãn.

Công thức:

 • If/Unless + mệnh đề chỉ điều kiện + , mệnh đề chỉ kết quả.

Ví dụ:

 • If I have time, I will visit you tomorrow.
 • You will miss the train unless you hurry up.

4.3. Cấu trúc câu so sánh

So sánh sự giống nhau hoặc khác nhau giữa hai người, vật hoặc hành động.

 • So sánh bằng: as…as, not so/as…as
 • So sánh hơn: more + adjective/adverb
 • So sánh nhất: the most + adjective/adverb

Ví dụ:

 • My sister is as tall as me.
 • This computer is more expensive than that one.
 • This is the most beautiful painting I have ever seen.

5. Một số lỗi thường gặp khi sử dụng cấu trúc câu tiếng Anh

Để tránh các lỗi cơ bản, bạn cần lưu ý:

 • Sự thống nhất về số (ít/nhiều) giữa chủ ngữ và động từ
 • Cách dùng đúng thì của động từ
 • Trật tự từ trong câu
 • Cách diễn đạt ý cho rõ ràng, logic
 • Sai cách sử dụng giới từ
 • Sai ngữ pháp, chính tả
 • Lặp lại các từ không cần thiết

Thường xuyên luyện tập và rà soát lại các câu mình sử dụng để sửa các lỗi sai. Hãy học hỏi từ các nguồn tin cậy để cải thiện kỹ năng viết.

Trên đây là cấu trúc câu trong tiếng Anh đầy đủ từ A – Z. Việc nắm chắc các loại câu và cấu trúc câu, cũng như hiểu rõ chức năng của từng thành phần trong câu sẽ giúp bạn diễn đạt ý tưởng một cách chính xác, trôi chảy. Hãy thường xuyên luyện tập để vận dụng linh hoạt các kiến thức về ngữ pháp vào thực hành viết và nói. Chúc bạn thành công!

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *